Ayat-i Hamse (Bes Ayet)

Bismillahirrahmanirrahim
(Kef). Kemâin enzelnâhü mines semâ-i fahteleta bihi nebâtül
ardı feesbaha hesîmen tezrûhur riyâh. (Ha). (He). Hüvallâ
hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül gaybü ves sehâdeti hüver
rahmânür rahîm. (Mim). (Ye). Yevmel âzifeti izel kulûbü ledel
hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min hamîmin ve lâ sefîın
yutâ’. (Ayın). (Ayın). Alimet nefsün mâ ahdarat. Felâ uksimü
bil hunnes. Elcevâril künnes. Velleyli izâ asas. Ves subhi izâ
teneffes. (Sin) (Sât). Sât. Vel kurâni zizzikr. Belillezîne keferû fî
ızzetin ve sikâk. (Kaf).

(Ayeti Kerimeler: Sure-i Kehf Ayet 45, Sure-i Hasr Ayet 21, Sure-i
Mü’min Ayet 18, Sure-i Tekvir Ayetler 14, 15, 16, 17 ve 18. Sure-i
Sat 1. ve 2. Ayeti Kerimeleri).

Bu bes Ayeti Kerime (Âyâti hamse) hatemin davet azimeti,
amel çerçevesi ve sırrıdır. Çünkü ilerde gelecek olanlar bütün
özelliklerini kapsar. Kemali (Tamamı) veya Müfredat (Tek) veya
hutta müzdevicat (Çift) vefkin üzerine bu bes Ayeti Kerimeyi 45, 25
veya 20 defa okumadıktan sonra yapılan amel tamam olmaz.

Kemali vefk ise bes Ayeti kırkbes (45) defa, müfredat vefki ise bes
Ayeti yirmibes (25) defa, müzdevicat vefki ise bes Ayeti vefkin
üzerine yirmi (20) defa okursun.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

Leave a Response