Gideni döndürmek ve aşırı aşık olmasını sağlamak

Matlup ve annesi isimlerinin cümeli ebced adedini alır ve bu adedi dörtlü vefkin birinci hanesine yazarsın. Bu adedi her hanede birer artırarak onikinci haneye kadar çıkarsın.Bundan sonra vefkin bir dılını toplar ve bu toplamı 17467 adedinden çıkarırsın. Kalan bakiyi vefkin 13. hanesine yazar ve birer artırarak son hane olan 16. haneye kadar çıkarak dörtlü vefki tamamlarsın. Bu isleme ‘Ezelne satudin’ yolu denir. Buda matlubun seni sevmesine taaccüb ettirir.

Sonra vefkin etrafına su Ayetleri, Sureyi ve isimleri:

Evemen kane meyten feahyeynahü ve cealna lehü nuran yemsi bihi finnasi kemen meselühü fiz zulumati leyse bi haricin minha kezalike züyyin. Eyne ma tekünü ye’ti bi kümullahü cemi-an innallahe ala külli seyin kadir. Ekale leha ve lilardı i’tiya tavan ev kerhan kaleta ateyna tai-ın. Ve nüfha fis suri fe cemi’nahüm cema. Ve hüve ala cemıhim iza yesa-ü kadir. Kul hüvallahü ahad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekünlehü küfüven ehad. Cebbarun Seriun Vedüdü Atufü Raufu Beduh.

Persembe günü birinci saatte yazarsın.

Yazdıktan sonra vefkin üzerine Esma-i Kameri 70 defa okuyup, vefki üzerinde tasırsan,
matlubun senin emrine itaatlı ve boynu bükük bir sekilde hazır olur. Matlubundan asırı bir muhabbet görürsün.Senden uzak olmaya güç ve takat getiremez ve bir an sensiz duramaz.

Esma-i Kamerin da’veti budur:

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hayyil kayyumid daimil kahirillezi halakal esya-e külleha keyfe sa-e bi kudretihi ve halaka ademe bi azametihi ve nufeha fihi min ruhihi fesecedet
lehü melaiketü ves semavati vel ardı ve emeraha bi iradetihi festewmseket bi celalihi fesübhanehü la ilahe illa hüvel melikül ma’büdü muhricül esya-i minel ademi ilel vücudi a’zimü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyyetil ebraris sakinüne tahte arsil melikil cebbari bizzelleti vel vekari la ilahe
illa hüvel vahidül kahharül cailüne felekil kameris seyyarüs sairüne bi seyeranihil mütesarrifüne fi efalihi aksemtü aleyküm billahi ve azametihi vel arsi ve rifatihi vel kürsiyyi ve siatihi ve Cibril ve vechetihi ve Mikail ve emanetihi ve srafil ve nefhatihi ve Azrail ve kabdatihi ve bi ismillahil azimil a’zamüd daimi ala külli nefsin bima kesebet ves sahidi aleyha bima amilet fe bi hakkihi aleyküm eduküm measirel ervahir ruhaniyetiz zahirine ecibu da’veti vakdu haceti vahduru makami ve semmu duhneti bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate bi hakki leyahimin leyalagvin leyafürin leyarüsin leyarugin leyarusin leyaselsin. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Müzhib Bi hakki Leyahimin Ecib Ya Cebrail ve ente Ya Mürreh. Bi hakkı Leyalagvin Ecib Ya Semsemail ve ente Ya Ya Ahmer bi hakki Leyfürün Ecib Ya Mikail ve ente Ya Burkan Bi hakki Leyrusin Ecib Ya Sarfeyail ve ente Ya Semhures bi hakki Leyrugin Ecib Ya Anyail ve ente Ya Ebyad bi hakki Leyrusin Ecib Ya Kesfeyail ve ente Ya Meymun bi hakki Leyaselsin ve bi hakki nurul envari ve sirril esrari ve malikül melikü zil celali vel ikrami la ilahe illa hüvel kadiril muktediri ecibü bi hakki bi hakkil vahidil ahad Bi mehmehubin mehmehubin zil lutfil hafiyi bi sa’saın sa’saın zin nuri vel beha-i vel kemali vel cemali Ya Allahü bisehsehubin sehsehubin zil izzis samihillezi lehül azametihi vel Kibriya-i Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü bi mehlehubin helheyubin heyberusin heybedusin elerkiyazin ellezi lehü nurun fevka kulli nurin ecibu bi hakki ma’melehasin kudeme kuddüsün ellezi sahharal bahra li musa bin mran zin nuri alemul esrari ve ma fi zulumatil bihari tevekkelu bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm b ikada-i haceti ve hiye keza ve keza tevekkel Ya Mikail ve ente Ya Burkan venfez bi ruhaniyyetike fi keza ve keza tevekkelu Ya measirel emlakil ulviyeti ves süfliyyeti fi ma emertüküm bihi mink ada-i haceti ve hiye keza ve keza bi hakki ma aksemtu bihi aleykum billahil azimul a’zamullezi hakemehü nafizun fiküm ve la ya’sihi minküm barakallahü fiküm ve aleyküm. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhü.

Esma-i Kamer in bu da’vetinin buhuru hayırlı amellerde ud, cavi tenasiri, mastaki, kündür ve meyatü saile olup, ser amellerde ise hantit, tenkar, zift, mürre, sabır ve siyah ladendir.
Bu da’vetin yediliye benzer bir hatemi olup, bu da’vete ait olan huddamlarında zecri vardır. Sayet huddam gelmekte gecikirse, su isimleri üç (3) defa okursun:

Aydusin aydusin mihrasin mihrasin batsin batsin tarsin tarsin hatsin hatsin ersedin ersedin bi hakir rabbil ma’budil lezi. Kale lis semavati vel ardı i’tiyâ tavan ev kerhan kâleta âteyna tâi-ın.

Talip bununla hayırları celb, kötülükleri def etmede istedigi her türlü amelde tasarruf (kullanmak) eder.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

NOT: Sevgili kardeşlerim şayet havas ilmine ve huddam ilmine vakıf değil iseniz bunları denemeyin..

18 Comments

  1. Şanlıurfa merkezden ben Neriman Kaya. Merhaba herkese web siten harbiden iyi, tebrikler 10-06-2017 12:10:24

  2. Kahramanmaraş merkezden ben Elif Koca. Slm paylaşımınız vallaha billaha çok güzel, şukuladım 11-06-2017 10:03:30

  3. Malatya merkezden ben Derya Gümüş. Merhabalar siten inan ki hayran bıraktı, facebookta paylaştım 11-06-2017 10:40:32

  4. Gümüşhane merkezden ben Halime İzmir. Selam sayfan valla çok iyi, teşekkürler 11-06-2017 11:04:24

  5. Denizli merkezden ben Derya Gümüş. Mrb siteniz süper ötesi dikkat çekici, şukuladım 11-06-2017 11:30:24

  6. Kocaeli merkezden ben Nilgün Hanım. Selam paylaşım cidden dikkat çekici, sosyal medyada paylaştım 11-06-2017 12:41:01

  7. Hakkari merkezden ben Derya Gümüş. Selam herkese paylaşımın inanki ilgi uyandırıcı, sağolun 11-06-2017 12:49:54

  8. Ankara merkezden ben Elif Koca. Mrb web siteniz harbiden dikkatimi çekti, paylaşımların devamını bekliyorum 16-06-2017 15:19:39

  9. Gaziantep merkezden ben Didem Güzel. Selam herkese web siteniz inanki hayran bıraktı, twitter da paylaştım 19-06-2017 03:11:11

Leave a Response