Hazreti Ali(k.v.)’den Havvas-ı Fatiha-i Şerif

Hazreti Ali(k.v.)’den rivayet edilmistir.Söyle buyuruyor:

Kim Fatiha-i Serife’yi yazılan bu tertip üzerine her gün bir defa okursa:
Dünya ve ahirete ait islerini kolaylıkla elde eder. Ademoğlunun kalplerini teshiri
altına alır. Bütün bela ve musibetlerden ve dünyanın zilletinden korunur. Dünya
islerinde hiç kimseye muhtaç olmaz. Allah Teala o kimseye hayır kapılarını açar.(M.
Ahzab,263)

Bismillahirrahmanirrahiym

Elhamdü lillahi rabbil alemiyn* Ya hayyü ya kayyumü ecib ya rukıyailü
semian mütıy’an bi hakkı elhamdü lillahi rabbil alemiyn* Ve bi hakkıl
hayyil kayyumi ve bi hakkıl meleki ebced*

Er rahmanir rahiym* Ya rahmanü ya rahıymü ya raufü ya atufü ecib ya
cebrailü semiy’an mütıy’an bi hakkır rahmanir rahiym* Ve bi hakkır raufil
atufi ve bi hakkıl meleki hevzah*

Maliki yevmid din* Ve bi hakkı ya mükallibel kulubi ve bi hakkıl meleki
tıykel*

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn* Ya karibü ecib ya mikailü semiy’an
mütiy’an bi hakkı iyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn* Ve bi hakkıs seriy’ıl
karibil ma’budil müstean* Ve bi hakkıl meleki mensa’*

İhdinas sıratal müstekıym* Ve bi hakkıl kadiril muktediri ve bi hakkıl
meleki faskar*

Sıratallezine en’amte aleyhim* Ya allahü ya hakiymü ya alimü ecib ya
aynailü semian mütıylan bi hakkı sıratallezine en’amte aleyhim* Ve bi
hakkıllahil hakimil alim* Ve bi hakkıl meleki setsehıl müekkeli bil kavaimil
arsiyyeh*

Ğayril mağdubi aleyhim velad dallin* Ya kaimü ya azizü ecib ya azrailü
semiy’an mütiy’an bi hakkı ğayril mağdubi aleyhim velad dallin * Ve bi
hakkıl melekil kaimil azizi ve bi hakkıl meleki zadzağ*

El müekkeli bil kavaimil arsiyyeh* Allahümme innehu leyse fis semavati
deveratün* Ve la fil erdı ğameratün*Ve la fil bihari kataratün* Ve la fil
ecsami harekatün*Ve la fil kuburi sehatatün*

Ve la fil enfasi hataratün* illa bi devamike arifatün ve müsahedatün* Ve
aleyke delalatün* Ve fi mülkike müstemirratün* Fe bil kudratilleti
sehharte biha ehlel eradıyne ves semavat*

Sehhır li matlubi ve sehhır li kalbel mahlukat* inneke ala külli sey’in
kadir* Ecib da’veti ya hayyü ya kayyum*

Ya bedias semavati vel ard* Ya malikel mülki ya zel celali vel ikram* Ve
sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* Vel
hamdü lillahi rabbil alemiyn*

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

3 Comments

  1. İşte gerçek medyum nasılda belli oluyor diğerleri gibi klişe bilgi değil hakiki bilgiler var burada.

Leave a Response