İnsin cinnin Tesbihine bedel Salavat-ı Cevheretil Kemal

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani* Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha urusül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam* Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah*

Manası:

Ey Allah’ım! Nazargahın olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden
yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neset eden
göz kamastırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini
tasıyan rahmet bulutları arasında çakan simsekler misali, zamanın ve de
denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kusatan, kainatı aydınlatan
Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah’ım!

Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen
gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin
menbaı,Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak
ve temiz ruh u pak-i Muhammed(s.a.v.)’e salat ü selam olsun.

Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en
güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili,gizli
asikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki,
bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yasıyabilelim.Amin…

Sırları:

Bu salavatın fazileti Ahmed-i Ticani Hazretleri tarafından söyle açıklanmıstır:
1.Bu salavatın bir defa okunması bütün mahlukatın üç defa okuduğu tesbihe
bedeldir.

2.Bu salavat bir mecliste yedi defa okunursa, o meclise Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
ve dört halifesinin ruhaniyetleri tesrif buyuruyorlar.

3.Bu salavatı günde yedi defadan fazla okuyan, Efendimiz Aleyhisselam’ın özel
sevgisine mazhar olur.Veliler ordusuna karısmadan ahirete göçmez.

4.Kim yatarken abdestli olarak yediser defa okumaya devam ederse, Resulü
Ekrem(s.a.v.)’i rüyada görür.

5.Her kim on iki defa okuyup Resulü Ekrem’in ruh-u seriflerine hediye
ederse,kabrini ziyaret etmis gibi sevaba nail olur.(Cevahirul Meani,2/261)

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

Leave a Response