Kekeleyen çocugun düzelmesi için

Açık seçik konusamayan ve kekeleyen çocugun açık seçik konusması için: Cam bir tabaga Fatiha suresi ile su Ayeti kerimeleri;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûmü lâ te’huzühü sinetün ve lâ nevmün lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı Men zellezî yesfeu ındehü illâ bi iznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi seyin min ılmihi illâ bimâ sâ’e ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Rabbis rahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî. Ve yükellimün nâse fîl mehdi ve kehlen ve mines sâlihîn. Kâlû keyfe nükellime men kâne fîl mehdi sabiyyâ. Kâle innî abdullâhi âtânîl kitâbe ve cealenî nebiyyâ. Ve cealenî mübareken eyne mâ künte ve ev sân îbis salavâti vez zekâti mâ demtü hayâ. Ve beren bi vâlidetî ve lem yecalnî cebbâran sekiyyâ. Vesselâmü aleyye yevme velidtü ve yevme emûtü ve yevme übasü hayyâ. Zâlike îsebnü meryeme kavlel hakkillezî fîhi yemterûn. Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin sübhânehü izâ kadâ emran fe innemâ yekûle lehü kün fe yekûn. Ve innallâhe rabbî ve rabbüküm fa’büdûhü hâzâ sırâtun müstekîm. Fe fehhemnâ hâ süleymâne ve küllen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharnâ mea dâvudel cibâle yüsebbihne vet tayri ve künnâ fâilîn. Ve allemnâhü sanate lebûsin leküm lituhsıneküm min be’siküm fehel entüm sâkirûn entekanallâ hüllezü entaka külle seyin ve hüve halakaküm evvele merratin ve ileyhi turceûn. Kâletâ âteynâ tâiîne lillâhi rabbil âlemîn.

Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu konusamayan çocuga
içirirsen, Allah Teala nın izniyle çocuk konusur.

Kaynak: Medyum Bilal Hoca Denizli

Leave a Response