Resulü Ekrem ile Görüşmeyi Arzu Edenler için

Bismillahirrahmanirrahiym* İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen
nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima*
Allahümme salli ve sellim ala men cealtehu sebeben linsikakı esrarikel
ceberutiyyeh* Venfilakı envariker rahmaniyyeh* Fe sara naiben anil
hadratir rabbaniyyeh*Ve halifete esrarikez zatiyyeh* Fe hüve yakutetü
ehadiyyeti zatikes samediyyeh*Ve aynü mazheri sıfatikel ezeliyyeh* Fe
bike minke* Sara hıcaben anke *Ve sirran min esrari ğaybike* Hucibte
bihi an kesirin min halkıke* Fe hüvel kenzül mutalsem* Vel bahruz
zahirul mütamtam* Fe nes’elükellahümme bi cahihi ledeyk* Ve bi
kerametihi aleyk* En ta’müra kavalibena bi ef’alih* Ve esmaana bi
akvalih* Ve kulubena bi envarih* Ve ervahana bi esrarih* Ve esbahana
bi ahvalih* Ve serairana bi müameletih* Ve bevatınena bi müsahedetih*
Ve ebsarana bi envari mühayya cemalih* Ve havatime a’malina fi
merdatih* Hatta neshadeke bihi ve hüve bike fe ekunü naiben anil
hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima aleyhima ve
nes’elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve teslimen
yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh* Ve
tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh* Ve tenfehani bi sebebihima
nefhatel etkıya* Ve temnehani minhüma minhatel asfiya* Li ennehüs
sirrul mesun* Vel cevherul ferdül meknun* Fe hüvel yakutetül
müntaviyetü aleyha asdafü meknunatik* Vel ğayhubetül müntehabü
minha asnafü ma’lumatik* Fe kane ğayben min ğaybike ve bedelen min
sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike mazheran nestedillü bihi aleyke
ve keyfe la yekunü kezalik* Ve kad ahbertena bi zalike fi muhkemi
kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah* Fe
kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah* Vec’alillahümme
delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari mütabeatih*
Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida* Ve sayyarte
kulubehüm mesabiyhal hüda* Elmüttaherine min rıkkıl ağyar* Ve
sevaibil ekdar* Men bedet min kulubihim dürarul meani* Fe cüılet
kalaidüt tahkıykı li ehlil mebaniy* Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar*
Ennehüm min ashabi nebiyyikel muhtar* Ve radıytehüm lintisari dinike
fehümüs sadetül ahyar* Ve daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim
meal ali vel asirati vel muktefine lil asar* Vağfirilllahümme zünubena
ve validina ve mesayihına ve ıhvanina fillahi ve cemiy’ıl mü’minine vel
mü’minat* Vel müslimine vel müslimat* Elmütiy’ıyne minhüm ve ehlil
evzar*

Sırları:

Bu Salavat-ı Yakutiyye, İmam Sazeli Hazretlerine aittir.Bu salavatı okur, Resulü
Ekrem ile vicahen görüsürlerdi.
Birgün sehadet parmağı ile kalbine isaret ederek:”Bu salavat-ı serife nice
sırları ihtiva etmektedir.” deyip veliler meclisine açıkladı.Onlardan kabul
gördüler.Zamanın kutbu olan Sazeli Hazretleri söyle buyurdular:
“Kim sabah ve aksamları bu Salavat-ı Yakutiyye’yi üçer defa okursa,Resulü
Ekrem’i ayanen ve rüyada çokça görür.Sessiz ve kimsenin bulunmadığı bir
mekana çekilerek bu salavatı yediser defa okuyan,Resulü Ekrem’i görür ve ondan
nice sırları ve ilimleri öğrenir.”(S.Dareyn,sh.340)

Leave a Response